Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 05 2019

RudeGirl
09:20
0235 7d62 500
Reposted fromsoftboi softboi viastettiner stettiner
RudeGirl
09:20
9798 7a63 500
Reposted fromsober sober vialifeless lifeless
RudeGirl
09:19
8266 0eae
Reposted fromrol rol viamefir mefir
RudeGirl
09:19
3058 17e3 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamefir mefir
RudeGirl
09:19
9321 ab14 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viamefir mefir
RudeGirl
09:19
4573 3998 500
Reposted fromAvadacadavra Avadacadavra viamefir mefir
RudeGirl
09:18
5841 9326 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viamefir mefir
RudeGirl
09:15
5626 0ca3
RudeGirl
09:14
RudeGirl
09:11
7447 1ef1 500
Reposted fromzciach zciach vianikotyna nikotyna
RudeGirl
09:11
5365 428c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianikotyna nikotyna
RudeGirl
09:11
Reposted fromshakeme shakeme viamarlylee marlylee
RudeGirl
09:05
1357 fcc2 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viamarlylee marlylee
RudeGirl
09:05
Odwrotnością miłości nie jest nienawiść lecz obojętność.
— Wilhelm Stekel
Reposted fromsheismysin sheismysin viamarlylee marlylee
RudeGirl
09:04
I pisz do mnie o wszystkim. Że kawa jest za gorąca i że lodówka zbyt pusta. Że gdy biegłeś na tramwaj, na Konopnickiej, ochlapał Cię czerwony samochód. Ford chyba. I że na sali ktoś śpi w trzecim rzędzie pod oknem, a wykładowca założył krawat sprzed wojny. Że przerwy zbyt krótkie, a papierosy za drogie. Że dzień zbyt szybko mija i czasu za mało by wszystko opowiedzieć.
— znalezione
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamarlylee marlylee
RudeGirl
09:04
Reposted fromshakeme shakeme viamarlylee marlylee
RudeGirl
09:04
     
Reposted from4777727772 4777727772 viamarlylee marlylee
RudeGirl
09:03
Reposted fromFlau Flau viadzony dzony
RudeGirl
09:03
6296 1f69 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viadzony dzony

October 10 2019

RudeGirl
12:53
8102 7722
Reposted fromsoftboi softboi viadestroyed destroyed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...