Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2020

RudeGirl
17:15
Reposted fromiceland iceland
RudeGirl
17:15
Każdy z nas jest czymś ulotnym; i ten, który pamięta, i ten, którego pamiętają. Wszystko jest nietrwałe, i pamięć, i przedmiot pamięci. Niedługi czas, gdy o wszystkim zapomnisz; niedługi czas, gdy wszyscy zapomną o tobie. W krótkim czasie nie będziesz nikim nigdzie.
— Marek Aureliusz
Reposted fromevveell evveell
RudeGirl
17:15
6852 f461 500
Reposted fromzciach zciach
RudeGirl
16:13
9495 3461 500
Reposted fromsoftboi softboi viaNaitlisz Naitlisz
RudeGirl
16:11
RudeGirl
16:11
7861 5a21
Reposted fromEtnigos Etnigos viaMartwa13 Martwa13
RudeGirl
16:09
5745 9c4b 500
Reposted from0 0 viaMartwa13 Martwa13
RudeGirl
16:09
...bo czas nigdy nie zawraca
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaMartwa13 Martwa13
RudeGirl
16:09
5745 652e 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaWlodara Wlodara
16:08
RudeGirl
16:07
1112 8708
Reposted from4777727772 4777727772 viajunior13 junior13
RudeGirl
16:01
2219 04d0
Reposted fromkrzysk krzysk viaPoranny Poranny
RudeGirl
16:01
5094 5f5d 500
Reposted frombabyface babyface viajunior13 junior13
RudeGirl
16:01
5054 922f 500
Reposted fromSilentRule SilentRule viaAtari Atari
RudeGirl
15:58
Nie urodziłeś się tylko po to, aby całe życie płacić rachunki i umrzeć. Pytanie, czy wiesz po co? Szukaj tego, co kochasz. Tak, żeby powiedzieć „O kurwa, to jest to.” I zrób to zanim umrzesz. Masz żyć życiem, które jest przeznaczone dla ciebie, a nie takim, które ktoś ci zaplanował.
— Piotr C.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianegacja negacja
RudeGirl
15:58
7340 53b7 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaplacekijacek placekijacek
RudeGirl
08:49
6380 788f 500
Reposted bycallas callas

February 15 2020

RudeGirl
22:07
1357 3584 500
Właśnie tego chcemy. 
Reposted fromhrafn hrafn viacarmenluna carmenluna
RudeGirl
22:06
Reposted fromshakeme shakeme viaszpaqus szpaqus
RudeGirl
22:03
5051 3e99 500
Reposted fromSilentRule SilentRule viacarmenluna carmenluna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl