Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 25 2017

RudeGirl
18:31
8466 b85b
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viamontak montak
RudeGirl
18:30
Już było paru takich, których też byłem pewien...
— ZBUKU
RudeGirl
18:30
9096 bf87 500
we all are Luscheks #orangeisthenewblack
Reposted fromblackmoth7 blackmoth7 viamontak montak
RudeGirl
18:30
W naszym życiu nic nie jest na stałe. Na tym polega jego urok. Życie to chaos. Ale głęboko wierzę, że ludzie, którzy się obok nas pojawiają dzielą się na dwie kategorie. 
— Pokolenie Ikea
Reposted fromoutoflove outoflove viacytaty cytaty
RudeGirl
18:28
0824 c8d8
Reposted fromlouse louse viamontak montak
RudeGirl
18:27
1577 72cd
Reposted fromnebthat nebthat viamontak montak

July 24 2017

RudeGirl
10:56
0161 e168 500
Reposted fromfungi fungi viadzony dzony
RudeGirl
10:56
2480 79d9
Reposted fromSzaryOptymista SzaryOptymista viadzony dzony
RudeGirl
10:55
5190 73e7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadzony dzony
RudeGirl
10:52
8786 9fb6
Reposted fromretaliate retaliate vialubie-lato lubie-lato
RudeGirl
10:51
7850 65cf 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viacoffee coffee
RudeGirl
10:48
4807 bdca 500
Reposted fromartlover artlover viamacka123 macka123
10:39
4010 e567
Reposted fromerial erial viadzony dzony
RudeGirl
10:39
1582 4c4c
Reposted fromnyaako nyaako viadzony dzony
RudeGirl
10:38
Niech przyśnią się wakacje, co wiecznie będą trwać; leżę w samym słońcu, mam dwanaście lat.
— Waglewski Fisz Emade, Wakacje
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viaPatiszon Patiszon
RudeGirl
10:38
5016 bdb9 500
Reposted fromkatsiu katsiu
RudeGirl
10:35
5917 31a4 500
Reposted fromtfu tfu viaretaliate retaliate
10:34
9089 ba4a 500
Reposted fromdeadcool deadcool viaretaliate retaliate
RudeGirl
10:34
5028 36a1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaretaliate retaliate
RudeGirl
10:34
0663 cc0b 500
Reposted fromklaudialucja klaudialucja viaretaliate retaliate
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl