Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 30 2017

RudeGirl
14:28
6711 f33d 500
Reposted fromKabotan Kabotan vianoisetales noisetales
RudeGirl
14:26
2679 967e
14:24
14:21
1821 ffc7 500

sillybro:

NICE

Reposted fromCalebino Calebino vianoisetales noisetales
RudeGirl
14:21
9231 4e6f 500
Reposted frominto-black into-black vianoisetales noisetales
RudeGirl
14:19
2586 8b92 500
Warszawa, Królikarnia
Reposted fromohhh ohhh viamarlylee marlylee

May 09 2017

RudeGirl
19:03
“ Najlepiej nie planuj nic. Nie przewiduj tysiąca możliwości. Daruj sobie myślenie, o tym co będzie. Bo wiesz co? Od życia i tak dostaniesz to, czego akurat najmniej się spodziewasz ”
Reposted frommilsabelle milsabelle viaretaliate retaliate
RudeGirl
19:02
6607 1011
Reposted fromKwaina Kwaina viafeedingthesoul feedingthesoul
RudeGirl
19:01
3613 75f0
RudeGirl
19:00
4730 6d64 500
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viamdjg mdjg
RudeGirl
18:59
Miłość nie jest wtedy, kiedy musisz prosić.
— z artykułu "Zostać czy odejść? Kiedy kończy się miłość a zaczyna się iluzja."
Reposted fromczarnemajtki czarnemajtki viamdjg mdjg
RudeGirl
18:49
8907 f1d8 500
Reposted fromsiedem siedem viadzony dzony
RudeGirl
18:41
1586 e9ac 500
Reposted fromkrzysk krzysk viamagdanestor magdanestor
RudeGirl
18:41
3179 4bf7
Reposted fromOnlyGreen OnlyGreen viamarlylee marlylee
RudeGirl
18:40
1453 a411 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viamarlylee marlylee
18:40
RudeGirl
18:40
Reposted frommuladhara muladhara viamarlylee marlylee
RudeGirl
18:38
18:38

May 01 2017

17:34
1097 2aa2
Reposted fromdrozdzi drozdzi viadzony dzony
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl