Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 25 2016

RudeGirl
19:57
0345 0301
Reposted fromlittlefool littlefool viamefir mefir
RudeGirl
19:56
5974 16fc
RudeGirl
19:55
6592 b158
Reposted fromsecretoflife secretoflife viamefir mefir
RudeGirl
19:52
8161 c64b
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viadzony dzony
RudeGirl
19:52
6742 8f79 500
Reposted fromAng3ll Ang3ll viadzony dzony
RudeGirl
19:51
RudeGirl
19:51
2893 8821
Reposted fromsky-lovers sky-lovers viadzony dzony
RudeGirl
19:50

August 24 2016

RudeGirl
20:59
Są sprawy, które nigdy nie będą zakończone. Na zawsze będzie w nich rana.
— Kaja Kowalewska - "Melanżcholie"
Reposted fromempathetic empathetic viasloncepoburzy sloncepoburzy
RudeGirl
20:57
4368 daba
Reposted fromsercowisko sercowisko viamagdanestor magdanestor
20:57
RudeGirl
20:56
2737 d4bd
RudeGirl
20:55
Play fullscreen
I kłam, i kłam, że wciąż kochasz mnie, że chcesz...
Reposted fromPatiszon Patiszon
RudeGirl
20:51
0390 06a0
Reposted fromszczerzemowiac szczerzemowiac viadzony dzony
RudeGirl
20:50
2893 8821
RudeGirl
20:50
 ***

Nieobecna
siada czasem w kuchni
na koślawym taborecie
i cichutko popłakuje

wygląda wtedy
jak nike
której wciśnięto do ręki
o jeden miecz za dużo
— Jarosław Borszewicz
RudeGirl
20:48
Reposted fromFlau Flau viamasterofpuppets masterofpuppets
RudeGirl
20:46
RudeGirl
20:45
I teraz już sama nie wiedziała. Czy tęskni za nim, czy tak ogólnie, za miłością, której nigdy nie zaznała.  -wmoimobiektywie
RudeGirl
20:44
6492 efd7 500
Reposted frompasazerka pasazerka vianoisetales noisetales
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl