Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 20 2018

RudeGirl
17:28
1394 5c21 500
Reposted fromdusielecc dusielecc viaowieczkini owieczkini
RudeGirl
17:27
8008 20c2
Reposted fromkarahippie karahippie viaowieczkini owieczkini
RudeGirl
17:26
5046 b902
Reposted from777727772 777727772 viaowieczkini owieczkini
RudeGirl
17:26
3000 a719
RudeGirl
17:25
Ludzie stale pytają o twoją karierę, czy ożeniłeś się, kupiłeś dom. Jakby życie było listą rzeczy do zrobienia i odhaczenia. Nikt jednak nie zapyta, czy jesteś szczęśliwy.
— Heath Ledger
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamefir mefir
RudeGirl
17:25
Zaczynam się zastanawiać, ile razy ja mijałem na ulicy kogoś, kto uciekał, czyj cały świat właśnie się rozpadł.
— Sabaa Tahir, Imperium Ognia
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viamefir mefir
RudeGirl
17:24
6382 fcf2 500
Reposted fromluron luron viamefir mefir
RudeGirl
17:24
1502 5e8f 500
Reposted fromnutt nutt viamefir mefir
RudeGirl
17:24
5004 e636
Reposted fromflesz flesz viamefir mefir
RudeGirl
17:24
9230 5257
Reposted frommental-cat mental-cat viamefir mefir
RudeGirl
17:22
4258 8c58 500
Reposted frommindtrap mindtrap vianikotyna nikotyna
RudeGirl
17:20
1598 d6c2
Reposted fromfriends friends vianikotyna nikotyna
RudeGirl
17:19
RudeGirl
17:19
RudeGirl
17:18
3521 fd0e
Reposted from777727772 777727772 viagazda gazda
RudeGirl
17:18
9342 0bb4 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viastettiner stettiner
17:18
4159 9756
Reposted fromZaubertrank Zaubertrank viastettiner stettiner
RudeGirl
17:17
5770 248f 500
Reposted fromstroschek stroschek viastettiner stettiner
RudeGirl
17:17
6841 26fc 500
Reposted fromkatsiu katsiu
RudeGirl
17:13
6900 fc1e 500
Reposted fromtfu tfu viastettiner stettiner
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl