Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 11 2017

RudeGirl
10:07

marieannelise:

When there’s too much shit you need to get done at once

image

image

Reposted fromminna minna vianoisetales noisetales
RudeGirl
10:07
so much to do and so little time
Reposted frombalu balu vianoisetales noisetales
RudeGirl
10:06
2626 9bd9 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind vianoisetales noisetales
RudeGirl
10:05
1563 e18d 500
Reposted fromfungi fungi viadzony dzony
RudeGirl
10:04
9685 a250
Reposted fromrazzmatazz razzmatazz viadzony dzony
10:04
0767 34ec 500
Reposted fromaudioair audioair

March 06 2017

20:17
0271 ef0c 500
Reposted fromvoicelessbaka voicelessbaka viadzony dzony
20:16

thecommonchick:

Me: I wanna travel ✈️ 

Bank account:

image
Reposted fromdomies domies vianikotyna nikotyna
20:16
3751 3afd 500
Reposted fromnikotyna nikotyna
20:16
3674 91ab 500
Reposted fromnikotyna nikotyna
RudeGirl
20:15
4329 6d8d
Reposted fromYuei Yuei

February 26 2017

20:15
0536 36c5 500

The Souls of Acheron (detail) Adolf Hirémy-Hirschl, 1898

RudeGirl
20:15
4948 f3dd
Reposted fromdailylife dailylife viasysia sysia
RudeGirl
20:11
0259 6f5c
Reposted fromlaluna laluna viaraissa raissa
20:10
4547 f95b

blue-jupiter:

This pretty much sums me up

RudeGirl
20:08
2215 a16e
Reposted fromgosciunew gosciunew vianitrovent nitrovent
RudeGirl
20:07
To fantastyczne - być czyimś wyborem o 2 w nocy. Wiedzieć, że ze wszystkich numerów w spisie kontaktów padło właśnie na Twój, że ta osoba po drugiej stronie słuchawki wie, że może na Ciebie liczyć nawet o tak nieludzkiej godzinie. Pewnie, wolałabym żeby ta osoba smacznie spała. Ale skoro nie śpi i wybiera właśnie mnie jako towarzysza swojej niedoli -  lepszego komplementu sobie nie mogę wyobrazić.
— popatrzcie czasem na telefony w środku nocy z tej perspektywy.
Reposted frommrrru mrrru viawisniowysad wisniowysad
RudeGirl
20:00
5213 49d1
Reposted fromlllm lllm viadudku dudku
RudeGirl
19:59
RudeGirl
19:57
1384 dceb
Reposted fromMadridista Madridista viawerhamster werhamster
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl