Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 15 2019

RudeGirl
21:49
4813 9b93 500
Proste nienachalne pytania
Reposted fromoblivions oblivions viamyszkaminnie myszkaminnie
21:49
21:47
RudeGirl
21:47
4047 ec95
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaantamariel antamariel
RudeGirl
21:47
Nic tak nie wzrusza mężczyzny, jak łzy kobiety, którą kochać zaczyna, i nic nie drażni go tak, jak łzy kobiety, którą kochać przestaje.
— M. Wolska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaantamariel antamariel
RudeGirl
21:46
- Co się dzieje z człowiekiem, kiedy pęka mu serce? 
- Nic. Zupełnie nic. Przecież żyje, pije herbatę, bierze prysznic, czyta książki, czasem nawet się uśmiecha... Z tym, że każda z tych czynności nie ma najmniejszego sensu. Rozumiesz?
Reposted fromxalchemic xalchemic viaantamariel antamariel
RudeGirl
21:45
7669 b88b 500
Reposted fromseaweed seaweed viavictorian victorian
RudeGirl
21:45
3928 2422
Reposted fromplants plants
RudeGirl
21:34
Reposted fromFlau Flau viacylonapplepie cylonapplepie
RudeGirl
21:34
8487 11a1
Reposted fromRowena Rowena viaNoiza Noiza
RudeGirl
21:30
4856 09f4
Reposted fromkarahippie karahippie viazwariowalam zwariowalam
RudeGirl
21:26
4149 305b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaTuptol Tuptol
RudeGirl
21:26
9858 42dc 500
Reposted fromsoftboi softboi viacoolekuh coolekuh
21:22
7709 1dec 500

joscribbles:

you know?

Reposted fromrodery rodery vialiliowadusza liliowadusza
RudeGirl
21:19
Bardzo tęsknię za Tobą. Rano jeszcze pół biedy, bo trzeba pracować, ale pod wieczór Twoja nieobecność staje się dramatyczna.
— Wisława Szymborska
RudeGirl
21:19
21:14
9656 bf5b
Reposted frombrumous brumous viacoolekuh coolekuh
RudeGirl
21:12
7694 aef7 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaoutofmyhead outofmyhead
RudeGirl
21:12
RudeGirl
21:11
Tak, we dwoje wszystko było łatwiejsze, jaśniejsze i mniej uciążliwe. Problemy rozkładały się na dwoje, a szczęście mnożyło razy dwa.
— Natalia Sońska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl